Thuis wonen met dementie

Thuis wonen met dementie bestaat uit verschillende deelprojecten. Eerder onderzoek en verbeterprogramma Klantreis dementie in de gemeente Alphen aan de Rijn heeft geleid tot meerdere interventies. In de komende periode zullen, in samenwerking met Transmuralis, de resultaten verspreid worden onder deelnemers en professionals. De communicatie over de resultaten is een voorwaarde om draagvlak bij professionals te behouden voor het uitvoeren van innovatieve acties. Omdat de context van thuis wonen met dementie per gemeente kan verschillen, laten we zien dat er diverse manieren bestaan om een dementievriendelijke omgeving te realiseren. In het Leeratelier dementievriendelijke regio delen we best practices uit de regio met professionals uit de 13 gemeenten, zorg en welzijn van de regio. 

We gaan hiernaast inventariseren wat de ervaringen zijn van (laaggeletterde) gebruikers van de nieuwe interventie: een website ‘Wegwijzer dementie’ op de website van Transmuralis. Deze website bevat informatie over de fases van dementie en zorg en ondersteuning in de diverse gemeenten. We gaan onderzoeken of deze website gebruikt wordt door laaggeletterden. Daarbij onderzoeken we tevens of er vanuit het perspectief van gebruikers mogelijke aanvullingen, verbeteringen of alternatieven nodig zijn. Een ander deelaspect is het onderzoeken van het gebruik en de ervaringen met domotica bij mensen met dementie. Dit onderwerp wordt belicht vanuit het perspectief van professionals en de doelgroep, om te bezien waar innovatie van toepassing is. In een leeratelier wordt verkend wat de stand van zaken is, waar knelpunten en wensen liggen voor ontwikkeling. 

Als laatste deelaspect, starten we met een Klantreis dementie voor mensen met dementie en een migratieachtergrond, en hun mantelzorgers. We gaan na welke specifieke behoeften en knelpunten de mantelzorgers en betreffende senioren ervaren.