Verslag van het zesde leeratelier Positieve Gezondheid

Op donderdag 17 november vond het zesde Leeratelier Positieve Gezondheid plaats. Het Leeratelier Positieve Gezondheid is een samenwerking tussen de Alliantie Positieve Gezondheid en de Werkplaats Sociaal Domein. Het was een waar genoegen dat we elkaar ditmaal persoonlijk konden ontmoeten tijdens een fysieke bijeenkomst op Hogeschool Leiden. Na een hartelijk welkom door Lector Sociale Innovatie en Ondernemerschap Suzan van der Pas werd het programma van deze middag geopend door gastspreker Jan Berndsen. Met zijn ruim 35 jaar ervaring binnen de GGZ is Jan nu als ambassadeur Positieve Gezondheid GGZ werkzaam voor het Institute of Positive Health. Aansluitend op zijn inspirerende lezing over mentale gezondheidszorg in Nederland, gingen de deelnemers in subgroepen actief aan de slag met het thema Public Mental Health. De vragen die hierbij centraal stond waren ‘wat verstaan we onder Public Mental Health’ en ‘hoe kunnen we als maatschappij beter inspelen op onze behoeften op mentaal vlak’?

In een gemengd gezelschap van zorg- en welzijn professionals, bestuurders, studenten en onderzoekers kwamen we met elkaar tot leuke inzichten, kennisdeling en interessante discussies. Onder leiding van onderzoeker Suzanne Lagerweij brachten we gezamenlijk in kaart wat het huidige aanbod in de wijk is op het gebied van mentale zorg. Hierbij viel op dat er in ons land al een breed aanbod aan initiatieven bestaat, dat veelal wordt gerund door zowel professionals als vrijwilligers. Maar ook werd duidelijk dat er grote verschillen bestaan tussen wijken en gemeenten wat betreft de beschikbaarheid en toegankelijkheid van het aanbod. Een belangrijke conclusie was dan ook dat het uitbreiden van het aanbod geen passend antwoord geeft op het vraagstuk dat we willen oplossen, namelijk: hoe kunnen we ervoor zorgen dat iedereen zich gezond en gelukkig voelt?

De maatschappelijke vraagstukken die op tafel kwamen, hadden veelal te maken met de individualisering van onze samenleving. Want hoe kun je met elkaar zorgen voor meer inclusie als er sprake is van grote ongelijkheid, stigmatisering en privatisering van overheidsvoorzieningen? En hoe kun je ervoor zorgen dat mensen binnen onze samenleving meer naar elkaar gaan omkijken?

Dit soort complexe maatschappelijk vraagstukken vragen bij uitstek om een vernieuwende lerende aanpak, waarbij je in co-creatie aan de slag gaat met bewoners, professionals, beleidsmakers, bestuurders en onderzoekers. De oprichting van het Leeratelier Positieve Gezondheid is ook juist bedoeld om kennisdeling te laten plaatsvinden, als voedingsbodem voor het ontstaan van nieuwe initiatieven binnen een integrale aanpak van gezondheidsvraagstukken. Hierbij is het genereren van ideeën uit de praktijk een goede manier om met elkaar aan de slag te gaan om vervolgens met gebruik van de Design Thinking methode prototypes van initiatieven te bedenken, testen en verder ontwikkelen.

Voor het genereren van nieuwe ideeën hebben we tijdens dit leeratelier de COCD box gebruikt om out-of-the-box ideeën te laten ontstaan. Hiermee daag je elkaar uit om ‘te dromen over een ideale wereld’ en hiermee vrijer te denken. Zo kun je leuke nieuwe ideeën op tafel krijgen, zonder ze direct af te wijzen vanwege praktische bezwaren. Want zeg nou zelf, hoe fijn is het als je buiten de gebaande paden durft te treden? We hopen tijdens de volgende leerateliers een vervolg te kunnen geven aan de leuke nieuwe ideeën die zijn ontstaan.

Tijdens de gesprekken kwamen een aantal terugkerende thema’s naar voren:

  • Een inclusieve maatschappij begint dicht bij huis: wat kan je zelf voor je familie, buren en wijk betekenen?
  • Hoe kunnen we meer accepterend zijn: geen stempels maar steun!
  • Begin bij het onderwijs: hoe kunnen we onze kinderen beter uitrusten voor een inclusieve maatschappij?
  • De maatschappij dat ben jij: welke waarden streven we samen na?

Zoals je begrijpt geven deze thema’s genoeg stof tot nadenken, wat zich laat vertalen in een aantal mooie take-home messages. Ter afsluiting hebben we onder het genot van een drankje nader met elkaar kunnen kennismaken. Want ook het opdoen ven nieuwe contacten binnen de regio is een belangrijk onderdeel van regionale integrale samenwerking. We kijken met elkaar terug op een geslaagde bijeenkomst en hopen iedereen terug te zien tijdens het volgende leeratelier op donderdag 20 april.