Lancering Handreiking Leeratelier Maatwerk en Regie

De Handreiking Leeratelier Maatwerk en Regie is uitgebracht door de Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden. Deze handreiking is een werkdocument en kan gebruikt worden bij het professioneel versterken van het sociaal- en veiligheidsdomein en integraal samenwerken. Het beschrijft de aanleiding, het kader, het doel, de ontwikkeling, de inhoud van het leeratelier, de masterclass met de drie uitgewerkte trainingsmodulen (Grondhouding, Maatwerk en Regievoeren), een Serious Game en netwerkvorming. Het leeratelier is een samenwerkingsverband binnen de Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden. Bestaande uit medewerkers en managers van de Haagse gemeentelijke diensten SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid), OCW (Onderwijs, Welzijn en Cultuur), het Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden, lector Sociale Innovatie en Ondernemerschap van de Hogeschool Leiden en docenten van de Hogeschool Leiden en Haagse Hogeschool. Zij hebben met elkaar de vormen van ondersteuning ontwikkeld voor professionals die in het sociaal- en veiligheidsdomein in hun werk worden geconfronteerd met complexe problematiek.

Het doel van het Leeratelier Maatwerk en Regie is het bieden van een opleiding/training voor professionals die de spiraal willen doorbreken van complexe problematiek bij huishoudens en zo echt verandering tot stand brengen. Verslaving, huiselijk geweld, verward gedrag, criminaliteit, schulden en combinaties daarvan: gestapelde problematiek op het snijvlak van zorg, sociaal domein en veiligheid leveren complexe casuïstiek op. In zulke situaties biedt vooral een integrale aanpak oplossingen. Zo’n integrale aanpak vereist veel competentie van de betrokken ambtenaren en hulpverleners. Een gelaagde organisatiestructuur en een systeemwereld met veel regels is een uitdaging voor medewerkers om naar bevinding te handelen.

Om deze complexiteit het hoofd te bieden is een houding gewenst van bewustwording van de eigen grondhouding, buiten bestaande kaders denken en doen, doorpakken en willen samenwerken met het huishouden en alle betrokken partijen die nodig zijn om de spiraal te doorbreken en het perspectief van het huishouden voorop te stellen. Deze grondhouding wordt in het leeratelier met de inzet van een masterclass en aanvullende trainingen aangemoedigd en verder versterkt.

Daarnaast is het van belang dat één van de betrokken professionals ‘in lead is’ bij dit proces en de rol van casusregisseur op zich neemt en maatwerk (een doorbraak) kan leveren. Denk hierbij aan het formuleren van een gezamenlijk doel (samen met de cliënt en partners), afstemmen van de interventies op elkaar, maken van een sluitend plan van aanpak en afspraken. De masterclass gaat over dit vak ‘casusregie’ en het samenwerken met de toekomstige casusregisseur of vergelijkbare functie.

De ambitie van het Leeratelier Maatwerk en Regie is om ervoor te zorgen dat alle professionals hetzelfde beeld hebben en dezelfde taal gebruiken over wat ‘maatwerk en regie’ inhoudt. Een belangrijke doelstelling is dat professionals handelen vanuit eenzelfde gedachtekader met respect voor de diversiteit in methodieken en aanpakken.

Opbrengst van het Leeratelier Maatwerk en Regie is dat deelnemers hun kennis en persoonlijke vaardigheden vergroten waardoor ze hun werk beter kunnen uitvoeren (maatwerk leveren). Er ontstaat een teamgevoel en samen bouwen zij aan een netwerk van professionals waarbinnen zij elkaar kunnen versterken en van elkaar leren.

De beoogde doelgroep Leeratelier Maatwerk en Regie zijn professionals vanuit gemeente, organisaties en partijen werkzaam op het snijvlak van zorg en veiligheid. Zoals ggz, verslavingszorg, gehandicaptenzorg, (jeugd)hulpverlening, politie en reclassering. In de functie van de casusregisseur, de sociaal casemanager, gezinsvoogd, toezichthouder reclassering, medewerker Veilig Verder team, medewerker Zorg- en Veiligheidshuis, de maatschappelijk werker en professionals uit de ggz-, verslaving-, jeugd- en gehandicaptenzorg.

Gebruik van de handreiking Leeratelier Maatwerk en Regie is kosteloos en bruikbaar in het onderwijs voor aankomende beroepsbeoefenaars en geschikt voor professionals in de praktijk sociaal- en veiligheidsdomein. De handreiking is uitgebreid en verdiepend vormgegeven met aandacht voor kaders, trainingsdoelen, -inhouden en -draaiboeken per bijeenkomst. Dit product is ontstaan op basis van de doorlopen ontwikkelingsfases (vanaf 2019), de uitvoering van de masterclass aan 95 professionals gemeente Den Haag, de ervaringen van deelnemers, praktijkexperts en trainers, de advisering vanuit de stuurgroep en op grond van evaluaties.

Voor nadere informatie, instructie, supervisie en monitoring bij het gebruiken van de handreiking kan contact worden opgenomen met:

Wiep Staal, Projectcoördinator Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden, staal.w@hsleiden.nl

Isabelle Haafs, opgavemanager Gemeente Den Haag, isabelle.haafs@denhaag.nl

En is hier te lezen: De Handreiking Leeratelier Maatwerk en Regie